• هزینه کابل کشی و سایر اقلام زیرساخت جدا محاسبه میشود